Õnnitleme!
3. detsember
Leena Tukkia
Kinnitatud EUL juhatuses. Kehtivad alates 15.02.2012

Eesti Uisuliidu eetikareeglid ja soovitused avalikkusega suhtlemiseks

1. Sissejuhatus

Eesti Uisuliit (edaspidi ka alaliit) juhindub eetikareeglite määratlemisel ja koondamisel käesolevasse dokumenti Euroopa Spordieetika Koodeksist (vastu võetud Euroopa riikide spordi eest vastutavate ministrite 7.konverentsil 15.mail 1992.a., avaldatud Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) kodulehel ja Rahvusvahelise Uisuliidu (edaspidi ISU) poolt vastu võetud Juhendist Sotsiaalmeediaga Suhtlemisel kõigile akrediteeritud iskutele Rahvusvahelise Uisuliidu võistlustel ja üritustel (ISU Social Media Guidelines for all accredited persons at ISU Events and Championships, avaldatud ISU kodulehel).

2.Üldised põhimõtted

Üldised spordieetika põhimõtted lähtuvad Ausa Mängu eesmärkidest ja mõistest. Ausa Mängu definitsioon sisaldab palju enamat kui teatud reeglite järgimist. See mõiste liidab endas sõpruse, teistest lugupidamise ja alatise õiglases vaimus tegutsemise. See põhimõte välistab pettuse, äraostmise, dopingu, vägivalla (nii füüsilise kui moraalse), liialdatud kommertslikkuse ja korruptsiooni.

Spordis osalevad isikud tunnustavad alljärgnevaid põhimõtteid ja kohustuvad:

• tingimusteta järgima ja täitma ISU ja Eesti Uisuliidu poolt vastu võetud ja kinnitatud võistlusreegleid, juhendeid ja määruseid ning juhatuse otsuseid;

• osalema kokkulepitud võistlustel ja üritustel;

• mitte tarvitama dopingunimekirjas olevaid keelatud aineid, täpselt täitma ISU ja EOK poolt kehtestatud dopingukontrolli nõudeid. Järgima Eesti Antidopingu ja WADA nõudeid;

• käituma väärikalt, olema sõbralik ja koostöövalmis, olema sportliku ellusuhtumisega mitte ainult treeningul ja võistlustel vaid ka tavaelus.

• mitte kahjustama spordi ja alaliidu mainet sõna ja teoga, arvestades tavapäraselt väljakujunenud käitumisnorme;

• mitte arvustama avalikkuses ISU või alaliidu juhatuse otsuseid. Siinkohal ei peeta silmas oma isikliku arvamuse avaldamist enne vastava otsuse vastuvõtmist; (allikas: IAAF Code of Ethics)

• lahendama omavahelised arusaamatused või vaidlusedilma avalikkust ja meediat kaasamata;

• pidama kinni sponsoritega sõlmitud lepingutest ja/või antud lubadustest, järgides sealjuures ISU poolt kehtestatud nõudeid reklaamide ja logode esitlemisele;

• olles koondise liige või koondise kandidaat - mitte osalema reklaamides või reklaami iseloomuga üritustel ilma alaliidu poolse kooskõlastuseta

3.Soovitused ja nõuded suhtlemisel avalikkusega läbi meedia ja interneti sotsiaalvõrgustike.
Eesti Uisuliit peab nii iluuisutamise kui kiiruisutamise arengut silmas pidades vajalikuks jätkuvalt aktiivselt suhelda meedia ja avalikkusega ja toetab sportlaste, treenerite ja teiste aladega seotud isikute vastavat tegevust. Käesolevad reeglid ja soovitused on mõeldud selleks, et vältida olukordi ja sõnakasutust, mis võivad kahjustada alaliidu ja/ või spordi mainet.

Suheldes meediaga ja tehes postitusi internetis tuleb arvestada sellega, et iga kommentaar ja avaldus annab mulje ja iseloomustab mitte ainult seda edastanud isikust, vaid mõjutab samaaegselt avalikku arvamust alaliidu ja ka kõnealuse spordiala suhtes.

3.1. Soovitused mida silmas pidada

• Ole väljaütlemistes lugupidav teiste suhtes

• Ole aus ja väljendu selliselt, et ei jääks kaheldavat muljet ja tõlgendusvõimalusi

• Vesteldes mingil teemal ja vastates küsimustele ära kaldu teemast kõrvale

• Jaga teistega huvitavaid fakte, positiivseid muljeid ja emotsioone

• Mõtle oma seisukoht läbi enne kui midagi ütled või kirjutad

• Kui sul on kahtlusi mida või kuidas öelda või kirjutada - võta ühendust alaliidu sekretariaadiga ja küsi nõu

3.2. Nõuded, mida järgida

• Ära jaga sulle teatavaks saanud avalikustamisele mittekuuluvat teavet

• Ära arvusta konkurente, treenereid või treeningmeetodeid, ära halvusta võistluste, ürituste korraldajaid ega teisi alaga seotud inimesi;

• Võistluste ja ürituste ajal ära sekku korraldajateja kohtunikepaneeli töösse

• Intervjuudes ja postitustes ära kasuta slängi ja sobimatuid või ebaviisakaid väljendeid;

• Fotode ja videote kasutamisel internetisuhtluses arvesta autoriõigustega

•  Kui sul on kahtlusi kas plaanitav edastatav sõnum on kohane, jäta parem välja ütlemata või kirjutamata
 
 
Jalusekaart
 
  • Sponsorid ja toetajad
    Haabersti Jäähall  Noored olümpiale
    Kultuuriministeerium Tondiraba Jäähall
    Kultuurkapital  Sportland  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Olümpiakomitee
  • Jalusekontaktid

    Eesti Uisuliit   Purje 8 korpus 3, 11911, Tallinn